Skip to content

covid19

Kariko Katalin – Người phụ nữ đã thay đổi cả thế giới

Kariko Katalin – Vị tiến sĩ này có nền khoa học cơ bản nhưng mãi đến 65 tuổi mới thành công, cuộc đời trải qua quá nhiều khó khăn đến bờ vực tuyệt vọng. Một tấm gương về đầu tư có chiều sâu, không có chuyện đi tắt đón đầu…

Thư miễn trừ nhập cảnh, cách viết email dành cho visitor visa

Dưới đây là nội dung email bao gồm các thông tin cần thiết mà các bạn cần cung cấp cho phía chánh phủ Canada để xin thư miễn trừ khi nhập cảnh. Thời gian xét và trả lời của chánh phủ thường là 5 ngày làm việc. Nếu bạn được…