Skip to content

Định cư Canada

Super visa Canada – Ông bà, ba mẹ bạn có thể được ở tới 7 năm liên tục.

Những cải tiến đối với chương trình super visa Canada dành cho cha mẹ và ông bà sẽ giúp đoàn tụ gia đình dễ dàng hơn và lâu dài hơn… Các thay đổi về Super visa Canada Bắt đầu từ tháng 7 năm 2022 Thời gian lưu trú của những…