Skip to content

mRNA

Kariko Katalin – Người phụ nữ đã thay đổi cả thế giới

Kariko Katalin – Vị tiến sĩ này có nền khoa học cơ bản nhưng mãi đến 65 tuổi mới thành công, cuộc đời trải qua quá nhiều khó khăn đến bờ vực tuyệt vọng. Một tấm gương về đầu tư có chiều sâu, không có chuyện đi tắt đón đầu…