Skip to content

giấy miễn trừ

Thư miễn trừ nhập cảnh, cách viết email dành cho visitor visa

Dưới đây là nội dung email bao gồm các thông tin cần thiết mà các bạn cần cung cấp cho phía chánh phủ Canada để xin thư miễn trừ khi nhập cảnh. Thời gian xét và trả lời của chánh phủ thường là 5 ngày làm việc. Nếu bạn được…