Skip to content

định cư

PR PATHWAYS – Tóm tắt các con đường mới của IRCC

Bài viết của anh Eric Lam – https://www.ericlaminc.ca. Nếu re-up hoặc chia sẽ xin để nguồn: https://www.facebook.com/groups/HoiNguoiVietCanada/permalink/3418730224894393/ Bộ Di trú, Người Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) ngày 14 tháng 4 năm 2021 đã làm bất ngờ rất nhiều người với 6 PR pathways – các đường xin PR,…